Siirry sisältöön

Vuosikertomukset ja raportit

Ympäristövastuumme

Minimoimme ympäristövaikutuksiamme


Meillä Lahden Taloilla on tehty pitkäjänteistä työtä ympäristöasioiden eteen, sillä haluamme tarjota asukkaillemme hyvää asumista mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä.

Olemme tunnistaneet koko toimintamme ympäristövaikutukset ja pyrimme kohti kestävää toimintaa, jota ohjaa elinkaariajattelu. Merkittävimmät ympäristövaikutuksemme ovat rakennuksen elinkaaren aikaiset päästöt ja erityisesti asumisen aikainen lämmitys.

Olennaiset näkökohtamme

Hiilidioksidipäästöjen pienentäminen

Hiilidioksidipäästöjen pienentäminen

Vedenkulutuksen pienentäminen

Vedenkulutuksen pienentäminen

Asumisessa syntyvän jätteen kierrästysasteen parantaminen

Asumisessa syntyvän jätteen kierrätysasteen parantaminen

Vastuullisempaa asumista konkreettisilla keinoilla

Mittaamme hiilidioksidipäästöjämme

Meille yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on hiilidioksidipäästöjemme vähentäminen. Olemme laskeneet asumisesta syntyviä hiilidioksidipäästöjämme vuodesta 2017 alkaen, josta lähtien olemme pyrkineet alentamaan päästöjämme. Mittaamme hiilidioksidipäästöjämme seuraamalla kiinteistöidemme ylläpidon vaativaa sähkön ja lämmityksen kulutusta. Käytämme laskennassa päästökertoimia, jotka muodostuvat Lahti Energian tuottaman energian aiheuttamista päästöistä. Seuraamme asumisesta syntyviä hiilidioksidipäästömääriä kilogrammoina asukasta kohden.

Vähennämme päästöjämme tavoitteellisesti

Asumisen aikaisten päästöjemme hillitsemiseksi asetamme vuosittaiset tavoitteet, joilla haemme tiettyä prosentuaalista laskua edellisvuoteen verrattuna. Meillä tehdään jatkuvia käytännön toimia päästöjemme pienentämisen suhteen. Olemme esimerkiksi optimoineet huoneistojemme lämpötilat sekä säätäneet kiinteistöjemme lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiä. Tämän lisäksi olemme järjestäneet asukkaillemme energiansäästöön liittyviä kilpailuja vuosittain.

Panostamme energianhallintaan

Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä energiankulutuksemme hillitsemiseksi koko toiminnassamme. Kaikki kiinteistömme on liitetty kiinteistöautomaatioon ja kaukovalvontaan. Kiinteistöautomaatio-ohjelmien avulla olemme pystyneet pienentämään kiinteistöjemme energiankulutusta useita prosentteja vuodessa. Kiinteistöjämme talotekniikkaa optimoidaan kiinteistökannan etähallintapalvelulla. Tavoitteenamme on asukas- ja kiinteistökohtaisen hiilidioksidikuormituksen vähentäminen ja asumisolosuhteiden laadun parantaminen. Analytiikan seurannalla havaitsemme tehokkaasti vikaantuneet laitteet ja saamme selville kehitys- ja korjausehdotuksia. Näillä on selviä vaikutuksia energiankulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin.

Rakennamme energiatehokkaita kiinteistöjä

Kaikki uudiskohteemme rakennetaan korkeimpaan A-energialuokkaan, Tämä tarkoittaa sitä, että suunnitteluvaiheessa huomioimme muun muassa paremmat rakenteiden eristävyydet, ilmanvaihdon ja lämmöntalteenoton tehokkuuden. Lisäksi käytämme rakennuksissa uusiutuvaa energiaa. Taloissa on esimerkiksi aurinkosähkövoimalat, joiden tuottamaa sähköä hyödynnetään kiinteistön yhteistilojen sähkönkulutukseen, kuten valaistukseen, autojen lämmityspistokkeisiin tai pesuloissa. Aurinkosähkövoimaloita löytyy jo 14 rakennuksemme katoilta. Maalämpöä käytämme kolmessa kohteessamme. Olemme laatineet kaikille kiinteistöillemme energiatodistukset, joista käy ilmi kiinteistön laskennallinen kokonaisenergiankulutus sekä kiinteistön energiatehokkuusluokka.

Rakennamme myös puukerrostaloja

Rakensimme ensimmäisen puukerrostalomme vuonna 2022 ja toinen puukerrostalomme valmistuu vuonna 2024. Olemme puurakentamisessa vielä alussa. Puun käyttö rakentamisessa on vastuullinen valinta, sillä puut sitovat kasvaessaan hiilidioksidia ja se varastoituu puun biomassaan hiiliketjuina. Se tukee strategiamme mukaista ympäristövastuullisuuden ja vähähiilisyyden huomioimista. Uudiskohteemme tukevat myös Lahden kaupungin tavoitetta rakennetun kaupunkiympäristön monimuotoisuuden ja ilmeikkyyden osalta.

Pidämme hyvää huolta kaikista kodeistamme

Meille on tärkeää pitää hyvää huolta kaikista kodeistamme ja kiinteistöistämme. Teemme laajoja perusparannuksia, joissa kodit ja kiinteistöt kunnostetaan kokonaisvaltaisesti. Samalla kotien laatu ja asumismukavuus paranee sekä kiinteistön elinkaari pitenee. Uudistuksilla, kuten ikkunoiden uusimisella tai ilmanvaihdon parantamisella on positiivinen vaikutus myös kohteen energiatehokkuuteen. Perusparannuksien lisäksi teemme jatkuvasti kunnostustöitä kymmeniin koteihimme joka kuukausi: esimerkiksi lattioiden, seinien, keittiökalusteiden tai kylpyhuoneiden remontteja.

Laskemme uudistuotantorakennusten hiilijalanjälkiä, rakennuspaikan hiilikädenjälkiä sekä elinkaaren aiheuttamia päästöjä

Laskelmia on tehty kolmen kohteen osalta. Mukana on ollut kolme asuinrakennusta, jotka ovat valmistuneet loppuvuodesta 2022. Rakennuksista yksi on puuelementtirakenteinen asuinkerrostalo ja kaksi rakennusta ovat betonielementtirakenteisia asuinkerrostaloja mukaan lukien autoparkkihalli.

Laskenta on tehty Ympäristöministeriön rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmän mukaan, ja sen on toteuttanut ulkopuolinen taho. Raportissa on laskettu rakennuksien koko elinkaariaikana aiheuttamat hiilidioksidiekvivalenttikilot.

Suurimmaksi päästöjen aiheuttajaksi koko rakennuksen elinkaaren aikana muodostui käytönaikainen energiankulutus ja siitä erityisesti kaukolämpö. Toiseksi suurin päästöjen aiheuttaja oli rakennusmateriaalien valmistaminen. Talojen rungot on valmistettu teräsbetonista, joka aiheuttaa yleisesti merkittävän osan päästöistä. Puukerrostalohankkeessamme teräsbetonirakenteita on vähän, joten materiaalien aiheuttamat päästöt ovat huomattavasti pienemmät kuin betonirakenteisissa taloissa.

Uudemmissa energiatehokkaissa taloissa lämmityksen osuus on pienempi kuin vanhemmissa rakennuksissa ja asumisessa noin puolet energiasta kuluu veden lämmitykseen, sähkökäyttöisiin laitteisiin sekä valaistukseen. Vanhemmissa rakennuksissa lämmityksen osuus on noin kaksi kolmasosaa energiankulutuksesta.

Kannustamme asukkaitamme vastuullisiin valintoihin

Tarjoamme asukkaillemme neuvontaa asumisen energiankulutuksen pienentämiseksi erilaisissa tapahtumissa ja koulutuspäivissä. Asukastiedotteissa ja uutiskirjeessä annamme myös vinkkejä energian säästämiseen ja muihin vastuullisiin valintoihin.

Asukkaidemme vedenkulutukseen pyrimme vaikuttamaan neuvonnalla sekä esimerkiksi vuosittaisen MiniMoi!-kilpailun avulla. Asukkaiden tulee myös itse tarkkailla asunnon vesikalusteiden kuntoa ja ilmoittaa vuotavista vesikalusteista huoltoyhtiöön.

Tärkeä tavoitteemme on jätteen kierrätysasteen parantaminen. Uusimme asuntojen rikkoutuneiden jätevaunujen tilalle jätevaunuja, joihin on mahdollisuus lajitella neljää eri jätejaetta. Myös uudiskohteissamme sekä perusparannuskohteissamme kaikkiin asuntoihin tulee lajittelumahdollisuudet vähintään neljälle eri jätejakeelle.

Teemme vihreämpiä valintoja työarjessamme

Meille on myönnetty Green Office –sertifikaatti. WWF Green Office on järjestelmä, jonka avulla yritys voi luoda omiin tarpeisiin sopivan ympäristöjärjestelmän. Me olemme asettaneet tavoitteeksemme sähkön kulutuksen vähentämisen kahdella prosentilla vuosittain. Toiseksi tavoitteeksi olemme valinneet paperin kulutuksen pienentämisen. Tavoitteenamme on myös työajojen vähentäminen tarkemmalla ajosuunnitelmalla. Lisäksi henkilökuntamme osallistuu kulutustapamittarin täyttöön, jossa seurataan omien toimintatapojen ympäristöystävällisyyttä ja jonka avulla ympäristötietoisuutta saadaan kasvatettua.

Energiankulutus Suomessa

Ympäristöministeriön mukaan Suomen energian kokonaiskulutuksesta 40 prosenttia kuluu rakennuksissa. Asumisen aikainen energiankulutus vie Suomessa kaikesta energiasta kolmanneksen. Tästä energiasta kaksi kolmasosaa kuluu tilojen lämmitykseen. Siksi meillä Lahden Taloilla panostetaan merkittävästi energiankulutuksen hallintaan.

Asumisen energiankulutus 2022
(Lähde: Tilastokeskus)

Asumisen energiankulutuksesta on mennyt vuonna 2022 66% asuintilojen lämmitykseen. 16 % on mennyt sekä käyttöveden lämmitykseen että muihin sähkölaitteisiin. 5 % on mennyt saunojen lämmitykseen, 2 % valaistukseen ja 1 % ruoan valmistukseen.

Energiankulutuksemme

Lahden Talojen energiankulutus202320222021
Uusiutumattomien polttoaineiden
kokonaiskulutus, kWh
81 151142 680156 770
Sähkö kulutus, kWh1245970012 327 86012 399 100
Lämmön kulutus, kwh59 877 76261 230 87065 615 177
Kokonaisenergian kulutus, kWh72 418 61373 701 41078 171 047
Aurinkoenergian tuotanto237 98394 71876 797
Sähkön myynti, kWh33 50617 96912 803
Kokonaisenergiankulutus, kWh145 041 704147 479 569156 406 088

Vedenkulutuksemme

Suomessa henkilökohtaisesta vedenkulutuksesta suurin osa kuluu hygienian hoitoon, johon kuluu noin 45 prosenttia kaikesta käytetystä vedestä. Vartin suihku kuluttaa energiaa lähes saman verran kuin yksi saunomiskerta. Käytetystä vedestä keskimäärin 65 prosenttia on kylmää vettä ja 35 prosenttia lämmintä.

Vuonna 2023 Lahden Taloilla kokonaisvedenkulutus on ollut 513140,90 kuutiota ja kulutus asukasta kohden on ollut 131,4 l/asukas/vrk. Keskimääräinen vedenkulutus Suomessa on 120 l/asukas/vrk (lähde: Motiva).

Tavoitteenamme on päästä alle 130 l/hlö/vrk kulutukseen vuoteen 2024 mennessä.”

Elina Rantanen, ympäristöpäällikkö

Pyrimme vaikuttamaan kulutukseen neuvonnalla sekä esimerkiksi MiniMoi!-kilpailun avulla. Asukkaidemme tulee myös itse tarkkailla asunnon vesikalusteiden kuntoa ja ilmoittaa välittömästi vuotavista vesikalusteista huoltoyhtiöön. Vedenkulutus laski edellisestä vuodesta, vaikka harmillisesti 130l tavoitetta ei vielä tänä vuonna saavutettu.


Lahden Talojen vedenkulutus202320222021
Kokonaisvedenkulutus Lahden Talojen asukasta kohden (l/asukas/vrk)131134140
Keskimääräinen vedenkulutus Suomessa (l/asukas/vrk)120120120

Kasvihuonepäästömme

Lahden Talojen epäsuorat kasvihuonepäästöt202320222021
Sähkön ja lämmön CO2-päästöt5 7215 5906 287
Öljyn CO2-päästöt213741
Päästökertoimet Lahti Energia (kaukolämpö) kg/kWh0,06170,0580,061
Syke y-hiilari t/kWh0,1840,1840,184
Polttoöljy Ympäristöministeriö t/kWh0,260,260,26
Kokonaispäästöt57425 6006 328

Olemme Lahden seudun suurin vuokranantaja. Vuokraamme, omistamme, ylläpidämme ja rakennamme laadukkaita mutta mukavan hintatason koteja. Meillä on yli 7000 asuntoa, joista löydät ihanan kodin – rakastitpa sitten rauhaa tai kaupungin sykettä. Ystävällinen ja ammattitaitoinen henkilökuntamme auttaa sinua kaikissa asumiseesi liittyvissä asioissa.

Lahden Talot Copyright